|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Wednesday, January 16, 2019
 Text/HTML
Minimize

 

 

 zMenuVertical
Minimize
Danh Mục
 Text/HTML
Minimize

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY  TNHH MTV TNĐ MIỀN BẮC NĂM 2015

Tel:  04 38759 361 - 04 38753 461 - 04 3 8753868 0438750434  Fax:04 38759 080

Địa chỉ : 465 Nguyễn Văn Linh – Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội

BAN GIÁM ĐỐC 

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Giám Đốc

Nguyễn Quang Khanh

02

38975361

0962019701 0913519444

quang.khanh2006@gmail.com

Phó Giám Đốc

Đinh Viết Phượng

02

22190207

0913212938

 dinhvietphuong.etc@gmail.com

Phó Giám Đốc

Nguyễn Danh Đức

02

38759361 

0983263123

nguyendanhducetc1@gmail.com 

VĂN PHÒNG 

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Chánh văn phòng

Nguyễn Thái Việt

 

 

0963376651

0914376651

ntviet.etc1@gmail.

Văn Phòng

 

03

22132002

 

 

Bảo vệ

 

07

22190213

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Tô Tuấn Anh

495 07

22134129

0913377442

totuananh.etc1@gmail.com

Phó Phòng

Nguyễn Minh Duẩn

 

 

0972484190

 

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Lê Hải Hồ

30

 

0962019541

lehaiho.etc@gmail.com

Phó Phòng

Trịnh Xuân Long

29

22430514

0915896830

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Lan

32

22190206

0963570668

lannt@etc1.npc.com.vn

nguyenlan.etc1@gmail.com

KIỂM SOÁT VIÊN

Chức vụ

Họ tên

496

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Kiểm soát viên

Nguyễn Viết Minh

16

22134150

0963368080

nvminhetc1@gmail.com

PHÒNG KĨ THUẬT

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Danh Đức

54

22134125

0983263123

nguyendanhducetc1@gmail.com

ducnd@etc1.npc.com.vn

Phó Phòng

Ngô Quốc Huy

 

 

0982903639

 

Bộ phận CNTT

Lê Minh Thành

 

 

01696068786

thanhlm.etc1@gmail.com

PHÒNG AN TOÀN

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Phó Phòng

Đỗ Huy Hiệp

16

22174114

0962019543 0912552549

 

Phó Phòng

Đỗ Hồng Quang

 

 

0984738394

 

PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Quản Đốc

Trần Xuân Tuấn

 

22164642

0963294176

tranxuantuan.etc@gmail.com 

Phó Quản Đốc

Vũ Trọng Chiến

 

 

0904102561

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐO LƯỜNG

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Tuấn

43

22174234

0962019579 0915118048

nguyenvantuan.etc@gmail.com

tuannv@etc1.npc.com.vn

Phó Phòng

Nguyễn Khắc Tiến Hải

 

 

0963214858

hainkt@etc1.npc.com.vn

hainkt.etc1@gmail.com

Phó Phòng

Hoàng Minh Dũng

 

 

0912084678

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM RƠ LE

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Ngọc Bảo

 

 

0904848911

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Trịnh Văn Yên

20

 

0963447614

yentrinhvan@yahoo.com.vn

Phó Phòng

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

0912267974

 

Phó Phòng

Lê Phi

 

 

0976994569

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Xuân Năm

59

 

0963892460 0912892460

namnx@etc1.com.vn

nguyenxuannam.etc@gmail.com

Phó Phòng

Trần Khắc Trượng

 

 

0913132033

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO ÁP

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Duy Thành

62

22134146

0962019609 0913590077

thanhnd@etc1.npc.com.vn

nguyenduythanh.etc@gmail.com

Phó Phòng

Ngô Thành

 

 

0986063637

 

Phó Phòng

Vũ Hữu Hồng

 

 

0915456147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY  TNHH MTV TNĐ MIỀN BẮC NĂM 2015

Tel:  04 38759 361 - 04 38753 461 - 04 3 8753868 0438750434  Fax:04 38759 080

Địa chỉ : 465 Nguyễn Văn Linh – Phúc Đồng – Long Biên – Hà Nội

BAN GIÁM ĐỐC 

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Giám Đốc

Nguyễn Quang Khanh

02

38975361

0962019701 0913519444

quang.khanh2006@gmail.com

Phó Giám Đốc

Đinh Viết Phượng

02

22190207

0913212938

 dinhvietphuong.etc@gmail.com

Phó Giám Đốc

Nguyễn Danh Đức

02

38759361 

0983263123

nguyendanhducetc1@gmail.com 

VĂN PHÒNG 

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Chánh văn phòng

Nguyễn Thái Việt

 

 

0963376651

0914376651

ntviet.etc1@gmail.

Văn Phòng

 

03

22132002

 

 

Bảo vệ

 

07

22190213

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Tô Tuấn Anh

495 07

22134129

0913377442

totuananh.etc1@gmail.com

Phó Phòng

Nguyễn Minh Duẩn

 

 

0972484190

 

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Lê Hải Hồ

30

 

0962019541

lehaiho.etc@gmail.com

Phó Phòng

Trịnh Xuân Long

29

22430514

0915896830

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Lan

32

22190206

0963570668

lannt@etc1.npc.com.vn

nguyenlan.etc1@gmail.com

KIỂM SOÁT VIÊN

Chức vụ

Họ tên

496

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Kiểm soát viên

Nguyễn Viết Minh

16

22134150

0963368080

nvminhetc1@gmail.com

PHÒNG KĨ THUẬT

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Danh Đức

54

22134125

0983263123

nguyendanhducetc1@gmail.com

ducnd@etc1.npc.com.vn

Phó Phòng

Ngô Quốc Huy

 

 

0982903639

 

Bộ phận CNTT

Lê Minh Thành

 

 

01696068786

thanhlm.etc1@gmail.com

PHÒNG AN TOÀN

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Phó Phòng

Đỗ Huy Hiệp

16

22174114

0962019543 0912552549

 

Phó Phòng

Đỗ Hồng Quang

 

 

0984738394

 

PHÂN XƯỞNG CƠ ĐIỆN

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Quản Đốc

Trần Xuân Tuấn

 

22164642

0963294176

tranxuantuan.etc@gmail.com 

Phó Quản Đốc

Vũ Trọng Chiến

 

 

0904102561

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐO LƯỜNG

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Tuấn

43

22174234

0962019579 0915118048

nguyenvantuan.etc@gmail.com

tuannv@etc1.npc.com.vn

Phó Phòng

Nguyễn Khắc Tiến Hải

 

 

0963214858

hainkt@etc1.npc.com.vn

hainkt.etc1@gmail.com

Phó Phòng

Hoàng Minh Dũng

 

 

0912084678

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM RƠ LE

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Ngọc Bảo

 

 

0904848911

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Trịnh Văn Yên

20

 

0963447614

yentrinhvan@yahoo.com.vn

Phó Phòng

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

0912267974

 

Phó Phòng

Lê Phi

 

 

0976994569

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Xuân Năm

59

 

0963892460 0912892460

namnx@etc1.com.vn

nguyenxuannam.etc@gmail.com

Phó Phòng

Trần Khắc Trượng

 

 

0913132033

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO ÁP

Chức vụ

Họ tên

496+

Cơ quan 04+

Mobile

Email

Trưởng Phòng

Nguyễn Duy Thành

62

22134146

0962019609 0913590077

thanhnd@etc1.npc.com.vn

nguyenduythanh.etc@gmail.com

Phó Phòng

Ngô Thành

 

 

0986063637

 

Phó Phòng

Vũ Hữu Hồng

 

 

0915456147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SK.Weather-MSN
Minimize
Thời tiết

12oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2019-01-16

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Lưu Thị Hạnh
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 356

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 22
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 22

Online Now Online Now: