|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện thanh tra/kiểm tra nội bộ; 
- Giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo, giải quyết đơn thư của CBCNV trong NPCETC và của khách hàng; 
- Thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng;
- Cập nhật, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, các QCQLNB; 
- Quản lý công tác bảo vệ bí mật;
- Quản lý công tác Cải cách hành chính;
- Quản lý thực hiện HTQLCL trong NPCETC theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 17025:2017;
- Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nội bộ ; 
- Thẩm định các văn bản, hợp đồng; 
- Làm đầu mối bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NPCETC khi có tranh chấp;
- Đại diện cho NPCETC tham gia tố tụng khi được Chủ tịch ủy quyền.
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Trần Xuân Tuấn
Số điện thoại: 024.63276706       Email: tuantx.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Việt
Số điện thoại: Email: vietnt.etc@npc.com.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện thanh tra/kiểm tra nội bộ; 
- Giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo, giải quyết đơn thư của CBCNV trong NPCETC và của khách hàng; 
- Thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng;
- Cập nhật, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, các QCQLNB; 
- Quản lý công tác bảo vệ bí mật;
- Quản lý công tác Cải cách hành chính;
- Quản lý thực hiện HTQLCL trong NPCETC theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 17025:2017;
- Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nội bộ ; 
- Thẩm định các văn bản, hợp đồng; 
- Làm đầu mối bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NPCETC khi có tranh chấp;
- Đại diện cho NPCETC tham gia tố tụng khi được Chủ tịch ủy quyền.
Liên hệ
Trưởng phòng: Ông Trần Xuân Tuấn
Số điện thoại: 024.63276706       Email: tuantx.etc@npc.com.vn
Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Việt
Số điện thoại: Email: vietnt.etc@npc.com.vn
 
 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 19
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 19

Online Now Online Now: