|  Đăng nhập
Website CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC  -  Thursday, October 21, 2021
Danh Mục

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện công việc sản xuất, lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng, khối lượng công việc; 

- Đầu mối theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật;

- Đầu mối biên soạn và quản lý các quy trình, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật. Tham gia trực tiếp điều tra và xử lý sự cố;

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật;

- Quản lý khai thác hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quản lý công tác hệ thống quản lý chất lượng.

Liên hệ

Trưởng phòng: Ông Ngô Quốc Huy

Số điện thoại: 024. 63276709 Email: huynq.etc@npc.com.vn

Phó trưởng phòng: 

Số điện thoại: Email: 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện công việc sản xuất, lập kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng, khối lượng công việc; 

- Đầu mối theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật;

- Đầu mối biên soạn và quản lý các quy trình, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật. Tham gia trực tiếp điều tra và xử lý sự cố;

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật;

- Quản lý khai thác hệ thống mạng và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quản lý công tác hệ thống quản lý chất lượng.

Liên hệ

Trưởng phòng: Ông Ngô Quốc Huy

Số điện thoại: 024. 63276709 Email: huynq.etc@npc.com.vn

Phó trưởng phòng: 

Số điện thoại: Email: 

 

 

 SK.Weather-MSN
Minimize
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

 UsersOnline
Minimize
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangbai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 357

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 21
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 21

Online Now Online Now: